ทะเบียนบุคลากรเฉพาะ CSR ประจำโรงงาน

หลักสูตร
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส