การสมัครอบรมและทดสอบ

วิธีการสมัครอบรมและทดสอบ

ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบ บฉ.ส1 คำขอเข้ารับการอบรม และทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และส่งมายังหน่วยจัดอบรม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทางอีเมล : trainingcsr.uae@gmail.com


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ www.uaeconsultant.com เมนู "หลักสูตรอบรมบุคลากรเฉพาะ CSR" โดยจะประกาศผลฯ หลังจากปิดรับสมัครแล้วไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
 • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนแล้ว ภายหลังการปิดรับสมัครแล้ว หน่วยจัดอบรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่าน การคัดเลือกทางอีเมล และผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประกาศผลการพิจารณา

 • สำหรับ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบแล้ว หากพบว่า จำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ หน่วยจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์การเปิดหลักสูตรในรุ่นนั้นๆ และจะคืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายใน 15 วันทำการหลังจากครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมและสรุปจำนวนแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยแบ่งประเภทของบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
  • บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
  • บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส

 • ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบตามแบบ บฉ.ส2 เพื่อขอขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน พร้อมบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะได้มากกว่า 1 ประเภท แต่ไม่เกิน 2 ประเภท สำหรับบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส ต้องเคยเป็นบุคลากรบุคลากรเฉพาะ ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ 5 ปี นับแต่วันรับขึ้นทะเบียน โดยต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนวันที่บัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะสิ้นอายุล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนหรือไม่ต่ออายุบุคลากรเฉพาะ หากปรากฎข้อเท็จจริงว่าบกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือกระทำการอื่นใดที่ส่งผลเสียหายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้อื่น

 • ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสมัครสอบได้ในครั้งต่อไป ตามขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานแต่ละประเภท จะต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐาน ประเภทนั้นๆ

<< ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครอบรมและทดสอบ>>