ประกาศขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ CSR

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบในหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การดำเนินกิจการโรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการโรงงานมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของการแข่งขันในตลาดสากลและเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป็นรูปธรรมสามารถปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด และขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบในหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนขององค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ เพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งขึ้นทะเบียน ตามหลักสูตรที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการโรงงานมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของการแข่งขันในตลาดสากลและเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  บุคลากรของโรงงานจำพวกที่ 3 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกความตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สำหรับโรงงานที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • บุคลากรของโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บุคลากรของโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียนปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บุคลากรของโรงงานที่เข้าข่ายต้องทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกับและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บุคลากรของโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บุคลากรของโรงงานอื่นๆ นอกเหนือจาก (1) ถึง (4) ที่มีความประสงค์มีบุคลากรเฉพาะ

<< ดาวน์โหลดประกาศขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ CSR >>