ดาวน์โหลดแบบคำขอ

รายการแบบคำขอ ดาวน์โหลด
คำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.ส1)  download
ใบรับรองผ่านการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.ส2)
* สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น
download
คำขอขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ เป็นบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.ส3) download