การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

           การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพิจารณาปรับปรุงการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยโครงการนี้จะดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

   โครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    • กิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

1

    • กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (จัดทำในช่วงกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

8

 

    •  กิจกรรมการประชุมหารือเพื่อลดผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย)

3

    •  กิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก

4

  •  กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (จัดทำช่วงการจัดทำร่างรายงานการวิิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ทั้งนี้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากประชาชนที่มีต่อโครงการ จะได้นำไปพิจารณาประกอบการออกแบบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชนอย่างแท้จริง