ขั้นตอนการศึกษา EIA

ประเด็นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

           การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะพิจารณาจากรายละเอียดโครงการร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน เพื่อคัดเลือกประเด็นการศึกษาที่มีความสำคัญและอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไปทำการศึกษาต่อไป ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่าโครงการมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องนำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 19 ปัจจัย ดังนี้

2