กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยกิจกรรมการประชุมหารือเพื่อลดผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย)