เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง จากบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรม ซึ่งหากสามารถต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อการเดินทาง โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และถนนพหลโยธินมากยิ่งขึ้น

       ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าและเดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น

home2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

         เพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) สำหรับเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และแหล่งพาณิชย์ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และถนนพหลโยธิน โดยรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนระบบรอง เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(Airport Rail Link)

รูปแบบโครงการ

         ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25,000-30,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งมีการออกแบบทางวิ่งและสถานี ให้สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง สายหลัก โดยมีลักษณะโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง สายหลัก ที่สถานีรัชดา กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)