เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

          โครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ เพื่อรองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและรองรับการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองจากบริเวณถนนลาดพร้าวที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมซึ่งหากสามารถต่อขยายโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จากบริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงแยกรัชโยธินได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อการเดินทางโดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง เข้าสู่ถนนพหลโยธินและถนนพญาไทมากยิ่งขึ้น

home

ดังนั้น ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ในการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 4 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าและเดินทางภายในพื้นที่ของกรุงเทพฯได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกของประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศาลอาญา สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น ด้วย

 

           ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการเวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยในประกาศได้กำหนดให้โครงการระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางทุกขนาดต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ด้วยเหตุนี้ ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) จึงเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

       รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่มีสมรรถนะสูง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 25,000 – 30,000 คน/ชม./ทิศทาง ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. ซึ่งมีการออกแบบทางวิ่งและสถานีให้สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้า โดยมีลักษณะโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง และมีการวางตอม่อบริเวณเกาะกลางถนนอาคารสถานียกระดับ มีระดับทางวิ่งสูง 15 เมตร โดยใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบรถไฟฟ้าความจุสูงที่มีในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

         เพื่อศึกษาและออกแบบส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (แยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง แยกรัชโยธิน) สำหรับรองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและแหล่งพาณิชย์ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ ตามแนวถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธินและถนนพญาไท และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนระบบรองเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)

 

อ่านเพิ่มเติม: วัตถุประสงค์ของโครงการ