รายละเอียดโครงการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินโครงการเพิ่มเติมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Power Plant) โดยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก ขนาด 2.0 เมกะวัตต์ บริเวณพื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำดิบภายในโครงการ และจ่ายไฟเข้าระบบ 22 KV ของระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า (Station Service) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองจากพลังงานทางเลือก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้กับชุมชน ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งระบุว่า “หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขนาด และประสิทธิภาพการผลิต หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือการใช้เชื้อเพลิงเป็นชนิดอื่นที่ต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการลดผลกระทบ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง”

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเพิ่มเติมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 1-2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1-3 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนขออนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงต่อไป