กิจกรรมการมีส่วนร่วม

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จะดำเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่ม ตามแนวทางของสผ. เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่างๆ ที่มีต่อโครงการ