กิจกรรมการมีส่วนร่วม


การดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ค.2– กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ค.3 - กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (Public Review) จะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านต่อ ...

รายละเอียดโครงการ

บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีพีทีจีซี (PTTGC) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆอ่านต่อ

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

การดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ