รายละเอียดโครงการ


โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการท่าเทียบเรือเพื่อใช้ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ เอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) ซี 4 ราฟฟิเนท (C4 Raffinate) บิวทีน-1 (Butene-1) เอทธิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride; EDC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (Vinyl Chloride Monomer; VCM)
เมทานอล (Methanol) โมโน-เอทธิลีนไกลคอล (Mono Ethylene Glycol; MEG) และ 1, 3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) โดยองค์ประกอบ ที่สำคัญของท่าเทียบเรือ ได้แก่ องค์ประกอบนอกชายฝั่ง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือพร้อมลานท่าเทียบเรือ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ท่าเทียบเรือส่วนที่ 1 และท่าเทียบเรือส่วนที่ 2 และองค์ประกอบบนชายฝั่งทะเล คือ คลังผลิตภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาท่าเทียบเรือแบบสะพานท่าเทียบเรือ (Jetty) เพิ่มเติมอีก 1 ท่า ซึ่งมีความยาวหน้าท่าเฉพาะชานชาลาท่าเทียบเรือ (Platform) ประมาณ 65 เมตร โดยเชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในปัจจุบัน รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่ง ถังเก็บกัก และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขนส่งโพรเพน (Propane) จากเรือขนาด 50,000 ตันกรอส ไปเก็บกักยังพื้นที่บริเวณคลังผลิตภัณฑ์ ก่อนขนส่ง ไปยังโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 2 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (GC3) หรือบริษัทอื่นๆ