กิจกรรมการมีส่วนร่วม


รูปแบบและการดำเนินงานได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ระบุไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกระบวนการ มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
 • ช่วงที่ 1 - กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ
  • การเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ
  • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
 • ช่วงที่ 2 – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างเตรียมจัดทำ ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการ
  • การสัมภาษณ์เชิงลึก
  • การประชุมกลุ่ม
  • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2